“Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν·” (Ψαλμοί α’ 1)

 Το παιδί από τις πρώτες μέρες της ζωής του προσπαθεί να αποκτήσει αντίληψη και να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω του. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, εκτός από τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γονείς για την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών σ’ όλα τα επίπεδα (συναισθηματικό, σωματικό, ψυχικό, νοητικό και κοινωνικό), “αρωγός” είναι πάντα ο Λόγος του Θεού. Γι’ αυτό και με την κατήχηση των παιδιών στα Ιερά Γράμματα, προσπαθούμε να τους δώσουμε από πολύ νωρίς την ευκαιρία να αναπτύξουν μια ισορροπημένη προσωπικότητα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού.

Το κυριακό σχολείο απαρτίζεται από παιδιά ηλικίας τριών έως δέκα ετών. Πραγματοποιείται κάθε Σάββατο απόγευμα. Το μάθημα ξεκινά στις 19:00 και τελειώνει στις 20:30.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να μάθουν :

  • Να προσεύχονται και να ψάλλουν στον Κύριο.
  • Να μελετούν το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.
  • Να κάνουν πράξη αυτά που διαβάζουν στη Βίβλο.
  • Να έχουν πίστη στο Θεό.
  • Να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα.
  • Να βάλουν γερά θεμέλια στη σχέση τους με το Θεό κι επάνω σ’ αυτά να στηρίξουν τη ζωή τους.

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.» (Παροιμίες κβ’ 6)